· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ

 รัตนะ บัวสนธ์

บทคัดย่อ
                วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐและหน่วยราชการอื่น ของไทย วิธีวิจัยเป็นวิจัยเชิงเคราะห์ แหล่งข้อมูล ประกอบด้วยเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ช่วงปีพ.ศ. 2541 - 2551 เก็บข้อมูลโดยการอ่านและบันทึกสาระที่พบลงในแบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปเรียบเรียงพรรณนา นำเสนอผลการสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์วิจัย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า

 

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Friday 20 Jun 08@ 10:57:41 ICT (5938 ครั้ง)
(มีต่อ... | 32850 ไบต์ | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 4)
อดีตที่ผ่านมา ความเป็นจริงที่ดำรงอยู่และอนาคตที่จะเปลี่ยนไปของชุมชนบ้านแขก

รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ
           การวิจัยเรื่อง อดีตที่ผ่านมา ความเป็นจริงที่ดำรงอยู่และอนาคตที่จะเปลี่ยนไป ของชุมชนบ้านแขก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะสภาพทั่วไปของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมของชุมชน ระบบการเมืองการปกครองและการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชน วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มคนในชุมชน และปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (Case Study) ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 ถึงเดือนธันวาคม 2549 รวมระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน ซึ่งกำหนดช่วง เวลาในการศึกษา 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่แรกตั้งชุมชนถึงการเริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2526 ช่วงที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2527 - 2548 และช่วงที่ 3 หลัง พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

PHP-Nuke
ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 27 Sep 07@ 16:20:42 ICT (3145 ครั้ง)
(มีต่อ... | 38172 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
วิถีชีวิตของผับ และนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

             รายงานการวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตของผับ และนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่างครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของผับข้างมหาวิทยาลัย 2)  ศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวของนิสิตติดผับ 3) ศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยต่อการเที่ยวผับของนิสิต และ 4) ศึกษามุมมองของคนรอบข้างเกี่ยวกับพฤติกรรมของนิสิตติดผับ กรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ “AAA ผับ และนิสิตที่เที่ยวผับ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 27 Sep 07@ 15:51:12 ICT (94118 ครั้ง)
(มีต่อ... | 39212 ไบต์ | 364 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 4.75)
วิถีชีวิตของของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว

วิถีชีวิตของของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว : ปีที่ทำวิจัย 2548-2549

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ   บัวสนธ์  และคณะ 

            การวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่มีลักษณะการเลี้ยงที่แตกต่างกัน  ใน  กรณี คือ กรณีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในคอกเพาะเลี้ยง  กรณีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในโรงเรียนและกรณีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในครอบครัว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบแผนพหุกรณีศึกษา (Multi-Case Studies)

PHP-Nuke
ผู้บันทึก admin เมื่อ Sunday 29 Jul 07@ 12:36:43 ICT (8759 ครั้ง)
(มีต่อ... | 55572 ไบต์ | 13 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 3.5)
เทคนิคการตัดเกรด

เทคนิคการตัดเกรด

ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง

            การวัดผลการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการหาปริมาณความสามารถเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องการ อันสืบเนื่องมาจากการเรียน (คะแนน) หรือสัญลักษณ์ หรือ ข้อมูล  กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า การวัดผลการศึกษา เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของการเรียนการสอนว่าได้ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งการวัดผลที่ดีควรทำควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ไม่ใช่เป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของการเรียนการสอน 

รัตนะ บัวสนธ์ และทิภาวรรณ เลขะวัฒนะ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก admin เมื่อ Sunday 29 Jul 07@ 11:40:14 ICT (3861 ครั้ง)
(มีต่อ... | 67117 ไบต์ | 4 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 3)
45 เรื่อง (9 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Nov - 2018
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 69
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 69

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.65 วินาที