· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
Naresuan University : The Past Present and Future
Rattana Buasonte* Patee Gasthanakorn**
Piyatida Punya **, and Others***
Abstract
The study aimed at investigating the development, roles and effects of Naresuan University towards the community, and analyzing the content and situations of the community surrounding the University in the past at the present and to the future.  The study was considered as
a qualitative research . Data was derived from historical do*****entary analysis and drawn from the
indepth interviews of the University ‘ s administrators, faculty members , staffs and alumni.
                The result  revealed as follows ; 1 )  Naresuan University has been originally developed from a campus of the college of education in B.E. 2510 , and was responsible for producing the baccalaureate teachers as needed by elementary and secondary education. The University was promoted to be a campus of Srinakharinwirote University in B.E. 2517, and was still responsible for teacher producing and added some other professions as needed by labors markets and society .
Finally ,the University has been established as a single comprehensive university at the new site
Of Ban-Nong- Ao , Tha-po Sub-district, and is responsible for producing personnel of various professional fields . 2) Presently , Naresuan University is the principal university of the lower northern
region of Thailand , and is responsible for producing various professional fields of both undergraduate and graduate levels . The University also tokes responsibility for producing quality research , used for academic and society development as well as provides many forms of academic
services  and maintains arts and culture for the society. 3) The establishment of Naresuan University

has been effected on social and economic situations of the community surroundings . The community has been changed from rural to urban society that is considered as an important economic site of Phitsanuloke The changes of the community have created the positive and negative factors affecting both the community and the university , and 4) In the future , Naresuan University will desire to be research oriented university ,created crucial and tangible research findings for country development , will be able to produce good and intellectual graduates, will used efficiently all kind of resources with the sense of environmental consideration . The administrators of the University must be goodness , honesty accountability and visionary thinking . All sectors of the community must take responsibility to and be allowed to participate in university administration.

more...


PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 04 Sep 08@ 11:23:12 ICT (1712 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
Naresuan Evaluation Theory
      Rattana Buosonte
Abstract
      Naresuan Evaluation Theory has been developed from the Thai context basing on a Buddhist principle known as patija samutha baht and The six senses, pluralism, empiricism, humanism, democracy, peaceful solution or ahimsa, and good governance. The theory traces back to the original requirement of the evaluation, value assignment, criteria, and outcome of the evaluation. The discloser of the evaluation, and role of the evaluator. In addition to the theory proposing, the author had also presented the model and approach of the Naresuan Evaluation Theory which has been expanded from the Theory itself.
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 04 Sep 08@ 11:07:46 ICT (2477 ครั้ง)
(มีต่อ... | 8 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
Good Governance in the Thai Public Universities: A multi case study
Good Governance in the Thai Public Universities: A multi case study
 
Rattana Buosonte
rattanabb@hotmail.com
 
Abstract
                The objective of this research was to study and compare the level of good governance concept acknowledged by the personnel in two classifications of public universities: the northern region government universities under the supervision of the former Ministry of University Affairs and Rajabhat universities in the northeastern region1. The Mixed – Method with Integrated Design was applied in this research with the emphasis firstly on the quantitative research and the qualitative research, respectively. 226 participants from the two universities carried out the semi structure interview and questionnaire. The results from the quantitative research showed that the level of good governance in both types of universities was at the medium level. Conversely, the qualitative research shown that the degree of good governance was at the low level or even lack of good governance level, especially in 3 aspects: transparency, equity, and participation. For the aspects of Autonomy, Effectiveness and Flexibility, the results were at the good level. The overall comparison in both qualitative and quantitative research showed that there were differences in some components and aspects in good governance between the two. The results obtained from this research can be applied as a guideline for better improvement on their good governance administration in the future.
more...
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Friday 22 Aug 08@ 11:26:49 ICT (1580 ครั้ง)
(มีต่อ... | 5 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
รายงานวิจัยเรื่อง คอรัปชั่นในวงการการศึกษาของไทย
รายงานวิจัยเรื่อง คอรัปชั่นในวงการการศึกษาของไทย
: กรณีศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
รัตนะ บัวสนธ์ 
บทคัดย่อ

                    งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาของไทย โดยกำหนดพื้นที่ทำการศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้ตั้งคำถามการวิจัยไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) กลุ่มบุคคลในวงการการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาอย่างไร 2) กลุ่มบุคคลในวงการการศึกษามีการให้ความหมายลักษณะการกระทำตามการจัดกลุ่มลักษณะการกระทำเป็นเช่นไร และ 3) สาเหตุ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของบุคคลในวงการการศึกษาที่มีการคอรัปชั่น มีลักษณะอย่างไร งานวิจัยใช้ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Tuesday 05 Aug 08@ 14:09:08 ICT (3299 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
วิถีของกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก

รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ

              การวิจัยเรื่องวิถีของกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่ผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกล้วยตากของชุมชนที่ผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเปรียบเทียบวิถีชีวิตชุมชน กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกล้วยตากในแต่ละกรณีศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาค้นคว้าในแนวลึกโดยใช้แบบแผนการศึกษาพหุกรณี (Multi-Case Studies) ซึ่งแยกเป็น 2 กรณี คือกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งวิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ  1 การเลือกสนามวิจัย  2 การเตรียมตัว เข้าสนามวิจัย 3 การเข้าสนามวิจัย  4 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  5 การกำหนดแหล่งข้อมูล 6 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 7 การวิเคราะห์ข้อมูล และ 8 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

           
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 28 Jul 08@ 09:36:36 ICT (4889 ครั้ง)
(มีต่อ... | 11808 ไบต์ | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 3.8)
45 เรื่อง (9 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
Nov - 2018
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 61
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 61

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.41 วินาที