· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 เอกสารประกอบการบรรยาย
วิธีการวิจัยและประเมินเชิงผสมผสาน  Mixed MethodResearch and Evaluation
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 06 May 10@ 13:34:44 ICT (2403 ครั้ง)
(มีต่อ... | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
Good Governance in the Thai Public Universities: The Current Status and Expectat
Good Governance in the Thai Public Universities:
The Current Status
and Expectations
                                                                                                                                   
 Ratttana   Buosonte*
Abstract
The purpose of this research was to study and compare the current status and expectations of good governance with 9 dimensions and 76 indicators in 16 public universities in Thailand.  As a descriptive research study, 3,017 participants were chosen from the stakeholders in selected public universities which were located in different regions in Thailand. The questionnaires, consisting of a 5-Likert scale, were distributed.  The data were analyzed by frequency, arithmetic mean, standard deviation, t-test and ANOVA.
               The research findings were as follows:
               1) The current status of good governance in 16 public universities was in a moderate level in both overall and individual dimension. In addition, a comparison of the different arithmetic mean in overall dimensions and individual dimension on the current status of good governance was made between public universities under the former supervision of the Ministry of University Affairs and Rajabhat Universities, which were under the supervision of the Ministry of Education. There was a significantly statistical difference of 0.01 and 0.05 in nearly all dimensions of the research framework except the Ethics and Integrity dimension. This finding was similar to that of the current status of good governance when individual university was taken into account.
 
               2) The participant expectation to the good governance in 16 public universities was in a high level in overall and individual dimension. The arithmetic mean of expectations to good governance of the participants who were under the former Ministry of University Affairs and the Rajabhat Universities showed a statistically significant difference of 0.01.  This finding was similar to that of the expectation to good governance when individual university was taken into consideration.
               3) However, in the answers from open-ended questions, the findings showed that there were a lot of problems in all dimensions of the current status of good governance in 16 public universities, especially in the dimension of Moral and Ethical Profession, Transparency, and Participation. The participants' expectation to the good governance in 16 public universities reflected that there should be a serious evaluation and inspection in university administrators to bring good governance in all dimensions.
               Finally, the findings revealed that most dimensions were in a moderate level and some were still problematic. As a result, public university administrators or the policy makers in each level of higher education should pay more attention to inspection and evaluation to bring good governance into their organizations.
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 26 Nov 09@ 10:25:53 ICT (54151 ครั้ง)
(มีต่อ... | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี

การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี
A Mixed Method Synthesis Research and Evaluation


บทคัดย่อ
Abstract


               การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธี หมายถึง การประยุกต์วิธีการเชิงผสมผสานในงานวิจัยและประเมินมาใช้ร่วมกับการสังเคราะห์งานวิจัยและประเมิน ทำให้เกิดแบบแผนเชิงผสมผสานในการสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินหลายแบบแผน ได้แก่ แบบแผนสามเส้า แบบแผนรองรับภายใน แบบแผน อธิบายความ และแบบแผนสำรวจบุกเบิก

มีต่อ......

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Friday 24 Jul 09@ 12:06:17 ICT (3872 ครั้ง)
(มีต่อ... | 777 ไบต์ | 12 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ : สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง

รัตนะ บัวสนธ์*
บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่ง วิธีการวิจัยที่ใช้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐ 16 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 3,017 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบอิสระ การทดสอบทีแบบไม่อิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 16 แห่ง ทั้งภาพรวมทุกด้านและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐที่สังกัดทบวงเดิมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 แทบทั้งหมด ยกเว้น ด้านคุณธรรมหรือจรรยาบรรณ จริยธรรม ที่ไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่ง พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01แต่มีด้านคุณธรรมหรือจรรยาบรรณ จริยธรรม ที่ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่งไม่แตกต่างกัน สำหรับความคาดหวังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 16 แห่ง ที่มีต่อธรรมาภิบาลนั้น ทั้งภาพรวมทุกด้านและจำแนกในรายด้านต่างก็มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทั้งสิ้น เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังในธรรมาภิบาลของบุคลากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่สังกัดทบวงเดิมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งหมด และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังในธรรมาภิบาลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่ง พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยความคาดหวังในธรรมาภิบาลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พบว่า สภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 16 แห่ง ยังค่อนข้างมีปัญหามากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านคุณธรรมหรือจรรยาบรรณ จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนั้นบุคลากรมุ่งหวังให้มีการดำเนินงานอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน จากผลการวิจัย ผู้บริหารหรือผู้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และแต่ละระดับหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัย ควรเร่งรัดให้มีการตรวจสอบและประเมิน ตลอดจนนำผลการประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นธรรมาภิบาลในด้านต่าง ๆ ที่ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ายังอยู่ในระดับปานกลางหรือยังมีปัญหาอยู่ คำหลัก :
1) สภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาล
2) ความคาดหวังเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
3) ธรรมาภิบาล
4) นิติธรรมและความชอบธรรม
5) คุณธรรมหรือจรรยาบรรณ จริยธรรม
6) ความโปร่งใส
7) การมีส่วนร่วม
8) ความพร้อมรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบ
9) ความคุ้มค่า ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
10) ความมั่นใจได้หรือความสามารถคาดการณ์ได้
11) ความยุติธรรมหรือความเสมอภาค
12) ความมีอิสระและความคล่องตัว
13) มหาวิทยาลัยของรัฐ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Friday 20 Feb 09@ 22:27:24 ICT (54594 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3420 ไบต์ | 12 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
Naresuan University : The Past Present and Future
Rattana Buasonte* Patee Gasthanakorn**
Piyatida Punya **, and Others***
Abstract
The study aimed at investigating the development, roles and effects of Naresuan University towards the community, and analyzing the content and situations of the community surrounding the University in the past at the present and to the future.  The study was considered as
a qualitative research . Data was derived from historical do*****entary analysis and drawn from the
indepth interviews of the University ‘ s administrators, faculty members , staffs and alumni.
                The result  revealed as follows ; 1 )  Naresuan University has been originally developed from a campus of the college of education in B.E. 2510 , and was responsible for producing the baccalaureate teachers as needed by elementary and secondary education. The University was promoted to be a campus of Srinakharinwirote University in B.E. 2517, and was still responsible for teacher producing and added some other professions as needed by labors markets and society .
Finally ,the University has been established as a single comprehensive university at the new site
Of Ban-Nong- Ao , Tha-po Sub-district, and is responsible for producing personnel of various professional fields . 2) Presently , Naresuan University is the principal university of the lower northern
region of Thailand , and is responsible for producing various professional fields of both undergraduate and graduate levels . The University also tokes responsibility for producing quality research , used for academic and society development as well as provides many forms of academic
services  and maintains arts and culture for the society. 3) The establishment of Naresuan University

has been effected on social and economic situations of the community surroundings . The community has been changed from rural to urban society that is considered as an important economic site of Phitsanuloke The changes of the community have created the positive and negative factors affecting both the community and the university , and 4) In the future , Naresuan University will desire to be research oriented university ,created crucial and tangible research findings for country development , will be able to produce good and intellectual graduates, will used efficiently all kind of resources with the sense of environmental consideration . The administrators of the University must be goodness , honesty accountability and visionary thinking . All sectors of the community must take responsibility to and be allowed to participate in university administration.

more...


PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 04 Sep 08@ 11:23:12 ICT (2136 ครั้ง)
(มีต่อ... | 7 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
49 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
May - 2021
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 23
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 23

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.37 วินาที