· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
วิทยฐานะของวิชาชีพครู: หนทางส่งเสริมหรือทำลายการศึกษาไทย
วิทยฐานะของวิชาชีพครู: หนทางส่งเสริมหรือทำลายการศึกษาไทย
ACCREDITATION OF PROFESSIONAL TEACHER: THE WAY EITHER DEVELOP OR DESTROY THE EDUCATION
 
                                                                                                รัตนะ บัวสนธ์1, นันทิมา นาคาพงศ์2,
น้ำอ้อย วันตา3, ประภัสสร วงษ์ดี4
 
บทคัดย่อ
                การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา ใน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) มุมมองที่กรณีศึกษามีต่อการทำผลงานทางวิชาการ 3) กระบวนการทำผลงานทางวิชาการของกรณีศึกษา   4) คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการทำผลงานทางวิชาการ โดยกรณีศึกษาเป็นบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการเลื่อน   วิทยฐานะ จำนวน 3 กรณี ที่ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่ผ่านการทำผลงานทางวิชาการในระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ โดยกรณีที่ 1 เป็นข้าราชการครู ที่ได้รับการประเมินวิทยฐานะในระดับชำนาญการพิเศษ กรณีที่ 2 เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินวิทยฐานะในระดับเชี่ยวชาญ และกรณีที่ 3 เป็นศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการประเมินวิทยฐานะในระดับชำนาญการพิเศษ ทำการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัย           เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) แบบพหุกรณีศึกษา (Multi Cases Study)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) และการศึกษาเอกสารหลักฐานบันทึก (Do*****ent Study)  จากนั้นนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปอุปนัย (Analytic Induction)
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 10 Jun 10@ 09:44:47 ICT (5732 ครั้ง)
(มีต่อ... | 71 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
กระบวนการจัดการศึกษาแบบศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
กระบวนการจัดการศึกษาแบบศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
: ทางรอดหรือการยุบเลิก
 
 บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทั่วไปของชุมชนที่ตั้งศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  และชุมชนที่ตั้งโรงเรียนที่ย้ายมาเรียนรวม 2) สภาพทั่วไปของโรงเรียนที่ตั้งศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ย้ายมาเรียนรวม และ 3) กระบวนการจัดการศึกษาของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง  ทำการจดบันทึกภาคสนาม และอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบ การเก็บข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การจำแนกหรือการจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ์ และการสร้างข้อสรุปอุปนัย

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 10 Jun 10@ 09:42:43 ICT (3896 ครั้ง)
(มีต่อ... | 61 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : ก้าวย่างแห่งความคาดหวังและความเป็นไป
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : ก้าวย่างแห่งความคาดหวังและความเป็นไป
Buddhachinnarat Sanga College : pace of expectation and possibility
บทคัดย่อ
 

การวิจัยเรื่อง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : ก้าวย่างแห่งความคาดหวังและความเป็นไป มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคต 2) เพื่อศึกษาบทบาทของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชที่มีต่อชุมชน สังคม จากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคต 3) เพื่อศึกษาความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยรอบที่มีต่อวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคต และ 4) เพื่อศึกษาความคาดหวังการดำเนินกิจการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคตที่มีต่อชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)  มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชุมชน และศิษย์เก่า จำนวน 16 คน โดยศึกษาใน 2 สมัย ได้แก่ 1) สมัยห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ 2) สมัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ศึกษาปรากฏการณ์ในภาคสนามและใช้เทคนิคการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์แบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเริ่มจากการเป็นห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรในเขตภาคเหนือตอนล่างให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นับตั้งแต่ก่อนการจัดตั้งเป็นห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์จนกระทั่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์มีการจัดการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา ประกอบไปด้วย

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 10 Jun 10@ 09:40:39 ICT (3115 ครั้ง)
(มีต่อ... | 36 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
วิถีชีวิตด้านสุขภาพไทยทรงดำ จากวันวานสู่ยุคสุขภาพพอเพียง
วิถีชีวิตด้านสุขภาพไทยทรงดำ จากวันวานสู่ยุคสุขภาพพอเพียง
 Health Care Lifestyle of Thai-Song-Dam from The Past toward The Era of Sufficiency Health  
   
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพของชาวไทยทรงดำที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อ และวิถีชีวิตด้านสุขภาพของชาวไทยทรงดำ 2) เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อความเชื่อ และวิถีชีวิตด้านสุขภาพของชาวไทยทรงดำ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อ และวิถีชีวิตด้านสุขภาพของชาวไทยทรงดำ ในอดีตและปัจจุบัน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบแผนการศึกษา รายกรณี (Case Studies) แหล่งข้อมูลในการวิจัย คือ ชาวไทยทรงดำที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้วิจัยจะให้ความสำคัญโดยอาศัยหลักการเป็นตัวแทนที่ดีของปรากฏการณ์นั้นๆ โดยเป็นบุคคลที่คณะผู้วิจัยไปทำความรู้จัก และการแนะนำแบบเครือข่ายหรือแบบก้อนหิมะ (Network or Snowball selection) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือผู้วิจัย ซึ่งเป็นผู้ศึกษาปรากฏการณ์ในภาคสนามและใช้เทคนิควิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป

อ่านต่อ

PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Thursday 10 Jun 10@ 09:39:31 ICT (55585 ครั้ง)
(มีต่อ... | 37 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
การประเมินบุคคล : การใช้ผลการประเมินและบทบาทนักประเมิน
การประเมินบุคคล : การใช้ผลการประเมินและบทบาทนักประเมิน
Personnel Evaluation : Using Evaluation and The Role of Evaluator
    บทคัดย่อ
              การประเมินบุคคลเป็นการใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบในการวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับคุณสมบัติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อที่จะนำสารสนเทศที่ได้มานั้นมาตัดสินคุณค่าและคุณภาพของบุคคล เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้ในการดำเนินงานประเมินบุคคลนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ประเมิน หรือนักประเมินจำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ            ในด้านคุณธรรมแห่งวิชาชีพนักประเมินเสียก่อน เพื่อที่จะเป็นเครื่องรับประกันได้ว่านักประเมินผู้นั้นจะทำการประเมินบุคคลอื่นๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินและหลักการที่เป็นข้อแนะนำสำหรับนักประเมิน การใช้ผลการประเมินบุคคลต้องนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงบุคคลนั้นมิใช่เพื่อมุ่งจับผิด ถอดถอน โยกย้าย ปลดออก หรือไล่ออก บุคคลที่ถูกประเมิน อันเป็นสิ่งที่รู้จักเรียกกันว่า การเมืองในการประเมินหรือการประเมินเทียม
              คำหลัก   1) การประเมินบุคคล   2) มาตรฐานการประเมิน   3) หลักการที่เป็นข้อแนะนำสำหรับสำหรับนักประเมิน   4) การเมืองในการประเมิน   5) การประเมินเทียม
PHP-Nuke
ผู้บันทึก nuanphan เมื่อ Monday 24 May 10@ 09:17:43 ICT (3764 ครั้ง)
(มีต่อ... | 17 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)
49 เรื่อง (10 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

รู้จักท่าน ดร.
ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

Prof. Rattana Buosonte
E-Mail : rattanabb1@hotmail.com

By iDea4me.com
May - 2021
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ArielBoun
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38877

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 19
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 19

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.34 วินาที