· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
วิถีชีวิตของของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว

วิถีชีวิตของของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว : ปีที่ทำวิจัย 2548-2549

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ   บัวสนธ์  และคณะ 

            การวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่มีลักษณะการเลี้ยงที่แตกต่างกัน  ใน  กรณี คือ กรณีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในคอกเพาะเลี้ยง  กรณีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในโรงเรียนและกรณีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในครอบครัว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบแผนพหุกรณีศึกษา (Multi-Case Studies) บทคัดย่อ

            การวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่มีลักษณะการเลี้ยงที่แตกต่างกัน  ใน  กรณี คือ กรณีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในคอกเพาะเลี้ยง  กรณีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในโรงเรียนและกรณีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในครอบครัว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบแผนพหุกรณีศึกษา (Multi-Case Studies) ซึ่งวิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 8 ขั้นตอนคือ 1)การเลือกสนามวิจัย 2)การกำหนดแหล่งข้อมูล    3)เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  4)การเตรียมตัวเข้าสนามวิจัย  5)การเข้าสนามวิจัย     6)การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  7)การวิเคราะห์ข้อมูล  8)การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการวิจัย 

            1.ความเป็นมาในการเลี้ยงสุนัขของคนเลี้ยงสาเหตุ/แรงจูงใจและจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแห่งบริบทวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนที่เป็นแรงจูงใจในเชิงธุรกิจ และไม่ใช่ธุรกิจ ตลอดจนเป็นความต้องการส่วนบุคคล เพื่อเติมเต็มความรู้สึกของตนเองให้ โดยสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการที่จะเลี้ยงสุนัขบางแก้วได้นั้น ผู้เลี้ยงจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรักสัตว์โดยเฉพาะสุนัขเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  นอกจากนั้น สมาชิกในครอบครัว จะต้องให้การสนับสนุนในการเลี้ยงดังกล่าวด้วย รวมถึงผู้เลี้ยงควรเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อลดแรงต่อต้านจากบุคคลรอบข้าง  

            2.วิธีการเลี้ยงและความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว
              
วิธีการเลี้ยงจะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขแห่งบริบทและเป้าประสงค์ในการเลี้ยง ผู้เลี้ยงจะเลือกใช้วิธีการให้อาหารแบบใด ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ในการเลี้ยง  ความยาก-ง่ายในการเตรียมอาหาร ความเชื่อของผู้เลี้ยง ตลอดจนเศรษฐานะของผู้เลี้ยงเป็นสำคัญ และพบว่าการเลี้ยงในระบบธุรกิจ ซึ่งมีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วเป็นจำนวนมาก จะจัดให้สุนัขอยู่ในคอก/กรง เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่การเลี้ยงในระบบกึ่งธุรกิจหรือครัวเรือน จะให้สุนัขได้มีบริบทแห่งการดำเนินชีวิตร่วมไปพร้อมๆ กับผู้เลี้ยง  ส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของสุนัขนั้น ในระบบธุรกิจจะมีการดูแลในเรื่องของสุขภาพของสุนัขบางแก้วมากกว่า โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขบางแก้วนั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานการณ์ในแต่ละกรณีศึกษาเป็นสำคัญ  ซึ่งความแตกต่างในแง่ของการกำหนดความรับผิดชอบนี้เอง ทำให้ระบบแห่งความผูกพันระหว่างสุนัขบางแก้วกับผู้เลี้ยง แปรเปลี่ยนไปในแต่ละกรณีศึกษา 

            3.รายได้และรายจ่ายเนื่องมาจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว
              
การเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่เน้นในเชิงธุรกิจ หรือกึ่งธุรกิจ มีวัตถุประสงค์หลักคือการก่อให้เกิดรายได้ ในขณะที่การเลี้ยงในระบบครัวเรือนนั้น เป็นการเลี้ยงเพื่อช่วยเฝ้าบ้าน หรือเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา จึงพบว่ามีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้จากการเลี้ยงสุนัขบางแก้วน้อยมาก ซึ่งวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน และก่อให้เกิดรายจ่ายหรือต้นทุนในการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปด้วย พบว่าในบริบทของระบบธุรกิจนั้น จะมีรายจ่ายหรือต้นทุนสูงที่สุด รองลงมาคือระบบธุรกิจ และที่มีน้อยที่สุดคือระบบครัวเรือน  

             4.ผลกระทบจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่มีต่อวิถีชีวิตของคนเลี้ยงและคนรอบข้าง
               
การเลี้ยงสุนัขบางแก้วนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบในสองด้าน คือทางด้านบวก และทางด้านลบ โดยทางด้านบวกนั้น ได้แก่ การก่อให้เกิดรายได้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การช่วยเป็นเพื่อนคลายเหงา การช่วยป้องกันทรัพย์สินจากโจร ขโมยต่างๆ ในขณะที่ผลกระทบทางด้านลบของการเลี้ยงสุนัขบางแก้วนั้น พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นผลที่เกิดจากการการที่สุนัขบางแก้วก่อให้เกิดความรำคาญให้แก่บุคคลรอบข้าง และเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว พบว่าผลกระทบทางด้านบวกในการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ไม่ว่าจะเป็นในกรณีศึกษาใดๆ ก็ตาม มีมากกว่าการเกิดผลกระทบทางด้านลบในทุกกรณี

บทสรุป

 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
          
ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับสุนัขมาตลอด โดยในอดีตนั้นชาวบ้านจะนิยมเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน เฝ้าทรัพย์สินในเวลาที่ไม่อยู่บ้าน หรือป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายในยามค่ำคืน ทำให้ชาวบ้านนิยมเลี้ยงสุนัขดุเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสุนัขดุที่เป็นที่นิยมพันธุ์หนึ่งคือ สุนัขพันธุ์บางแก้ว และด้วยความที่เป็นสุนัขที่ดุและหวงแหนทรัพย์สิน จงรักภักดีต่อเจ้าของอย่างมาก  ประกอบกับมีขนยาวสวยงาม จึงทำให้สุนัขบางแก้วเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาตั้งแต่อดีต
         
ในขณะที่ปัจจุบันค่านิยมของการเลี้ยงสุนัขได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา หรือเลี้ยงเป็นงานอดิเรก หรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น เช่นการประกวด หรือการขาย เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันสุนัขบางแก้วได้รับการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องทำให้มีรูปร่างที่สวยงาม โครงสร้างใหญ่ ขนยาว กว่าในอดีต รวมทั้งสามารถฝึกใช้งานจนมีความสามารถเท่ากับสุนัขพันธุ์ต่างประเทศได้ จึงทำให้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากขึ้น และได้แพร่หลายออกไปทั่วประเทศ  จนมีผู้นิยมเลี้ยงและเพาะพันธุ์สุนัขบางแก้วขายมากขึ้น ซึ่งทำรายได้ให้ผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี แตกต่างจากในอดีตที่ไม่ได้มีการซื้อขายสุนัขบางแก้วโดยตรง หากแต่จะนำสิ่งของไปแลกเปลี่ยนกับลูกสุนัขบางแก้วแทน  
            สุนัขบางแก้ว เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของจังหวัดพิษณุโลก มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในละแวกนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในถิ่นบ้านเกิดของสุนัขบางแก้วเอง คืออำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  แต่จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดในการเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่เป็นการเลี้ยงเพื่อเฝ้าบ้าน มาเป็นการเลี้ยงในฐานะสัตว์เลี้ยงแก้เหงา การเลี้ยงเพื่อการค้า ดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น  ลักษณะของการเลี้ยงสุนัขบางแก้วจึงมีความหลากหลายมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขที่มีพฤติกรรมและเป้าหมายการเลี้ยงสุนัขที่แตกต่างกันออกไป     ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว   ที่มีลักษณะการเลี้ยงที่แตกต่างกันเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว  และผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตของคนที่เลี้ยงสุนัขบางแก้ว ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริม  การอนุรักษ์และการหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว เพื่อให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
          
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่มีลักษณะการเลี้ยงที่แตกต่างกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
          
1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาในการเลี้ยงสุนัขบางแก้วของคนเลี้ยง
          
2. เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว
          
3. เพื่อศึกษารายได้และรายจ่ายเนื่องมาจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว
          
4. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่มีต่อวิถีชีวิตของคนเลี้ยงและคนรอบข้าง
          
5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้วในแต่ละกรณีศึกษา ตามประเด็นในข้อ 1 ถึง ข้อ 4

วิธีดำเนินการศึกษา
          
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ศึกษาค้นคว้าในแนวลึกโดยใช้แบบแผนการศึกษาพหุกรณี(Multi-Case Studies)  โดยใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม(Participant Observation) อย่างไม่สมบูรณ์  การสัมภาษณ์ (Interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก     (In-dept interview) โดยมีตัวผู้วิจัยเองเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล และกำหนดวิธีตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)  ซึ่งได้ศึกษาใน 4 ประเด็นคือ  1) ความเป็นมาในการเลี้ยงสุนัขบางแก้วของคนเลี้ยง 2) วิธีการเลี้ยงและความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว 3) รายได้และรายจ่ายเนื่องมาจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว และ 4) ผลกระทบจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่มีต่อวิถีชีวิตของคนเลี้ยงและคนรอบข้าง โดย ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีดำเนินการศึกษา เป็น 8 ขั้นตอนประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1  การเลือกสนามวิจัย  ผู้วิจัยได้เลือกสนามวิจัยที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 3 สนามวิจัย ประกอบด้วย
            1.  คอกกมลชัย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาการเลี้ยงสุนัขบางแก้วของคอกเพาะเลี้ยง  ซึ่งเป็นระบบธุรกิจโดยตรง
            2.  โรงเรียนบ้านวังโป่ง ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรเพื่อศึกษาการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในโรงเรียน  ซึ่งเป็นลักษณะระบบธุรกิจเพื่อการศึกษา(กึ่งธุรกิจ)
            3.  ครอบครัวนายวิเชียร ถิ่นฐาน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในครอบครัว ที่เกิดเนื่องจากความชอบเป็นการส่วนตัว มิได้มุ่งหวังเชิงธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 2  การกำหนดแหล่งข้อมูล   แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย
           
1. เอกสารสิ่งพิมพ์  ได้แก่ เอกสารรายละเอียดของโครงการเลี้ยงสุนัขบางแก้วของโรงเรียน หนังสือ วารสาร บทความที่เกี่ยวข้องกับสุนัขบางแก้วในประเด็นต่างๆที่ศึกษา  ตลอด จนเว็ปไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขบางแก้ว  การซื้อ การขายสุนัขบางแก้ว
             2. บุคคล  ประกอบด้วย เจ้าของคอกเพาะเลี้ยงสุนัข  ผู้เลี้ยงสุนัขในคอก อาจารย์ เจ้าของโครงการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในโรงเรียน นักเรียนผู้เลี้ยงสุนัข ผู้ปกครองของนักเรียนที่เลี้ยงสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัขในครอบครัว   และบุคคลอื่นซึ่งสามารถให้ข้อมูลประกอบได้
            
3. สถานที่  คือ  1) คอกกมลชัย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  2) โรงเรียนบ้านวังโป่ง ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรและ3) บ้านของนาย วิเชียร ถิ่นฐาน  ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆ เช่น   บ้านเพื่อนบ้านของผู้ที่เลี้ยงสุนัขบางแก้ว  ร้านค้าที่แหล่งรวมของสมาชิกในชุมชน เป็นต้น
              
4. เวลา  เป็นไปโดยยืดหยุ่น  โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาช่วงกลางวันของวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์  ยกเว้นในกรณีที่เก็บข้อมูลในโรงเรียน จะใช้เวลาในช่วงเวลาพักกลางวันในวันที่มีการเรียนการสอน

ขั้นตอนที่ 3  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ตัวผู้วิจัยเอง โดยทำการสังเกตแบบมีส่วนร่วมอย่างไม่สมบูรณ์  การสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามประเด็นที่ผู้วิจัยกำหนด  การจดบันทึกภาคสนาม  การศึกษาเอกสาร  และใช้อุปกรณ์ช่วยประกอบในการเก็บข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้บันทึกภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว และเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก เพื่อใช้บันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์ตามประเด็นต่างๆ ที่ผู้วิจัยกำหนด

ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมตัวเข้าสนามวิจัย  โดยมีการเตรียมตัวโดยศึกษาประเด็นตามที่วางแผนไว้   เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสุขภาพของผู้วิจัยเอง   เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายของผู้วิจัยไม่ให้ขัดหรือแปลกแยกกับวิถีชีวิตของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาและเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น สมุดบันทึกภาคสนาม เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น จากนั้นจึงติดต่อกับบุคคลที่เป็นกรณีศึกษา โดยเข้าไปทำความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 5 การเข้าสนามวิจัย  ผู้วิจัยใช้การแนะนำตนเองตามสถานภาพและบทบาทที่แท้จริง(Overt Role)กับบุคคลต่างๆ ในสนามวิจัย  ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเข้าไปดำเนินการวิจัยในสนามวิจัย  เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสนามวิจัยว่าคณะผู้วิจัยเป็นสมาชิกของสังคมในสนามการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล   โดยในระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนามนั้น  ผู้วิจัยจะดำเนินการสรุปข้อมูลในทุกครั้งที่กลับจากสนามวิจัย เพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูล ว่าสามารถตอบปัญหาการวิจัยได้หรือไม่ และมีประเด็นใดบ้างที่ควรขยายประเด็นเพิ่มเติม

   ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยกำหนดวิธีตรวจสอบความตรงของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้  ด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว  ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปโดยใช้การวิเคราะห์แบบการสร้างข้อสรุปอุปนัย และการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล

                ขั้นตอนที่ 8  การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล   การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยนำเสนอในลักษณะการใช้ข้อความบรรยายประกอบภาพ  และยกคำพูดข้อความของบุคคลสำคัญประกอบการบรรยาย เพื่อนำเสนอข้อมูลตามลำดับประเด็นที่ศึกษา จากนั้นจึงสรุปองค์ความรู้รวมที่ค้นพบอีกครั้งหนึ่ง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

     ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบการสร้างข้อสรุปอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) ซึ่งในกรณีที่วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล   ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้
      
1) จัดทำดัชนีข้อมูลเหตุการณ์ใส่ตาราง ดังปรากฏในตัวอย่างการวิเคราะห์
     
2) เปรียบเทียบชุดข้อมูลเหตุการณ์ (Incidents) ประเภทต่าง ๆ
     
3) ประมวลประเภทของข้อมูลและคุณลักษณะ (Properties) ของประเภทข้อมูลเดียวกัน  โดยอาจคิดเป็นร้อยละ  และความถี่  ตามความเหมาะสม
      
4) ขยายวงของการเปรียบแล้วเลือกเฟ้นเหตุการณ์ที่เป็นกุญแจสำคัญ
     
5) สร้างข้อสรุปอุปนัย
     
ส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างข้อสรุปอุปนัยนั้น  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับหมวดหมู่ด้วยการบรรยายแบบการศึกษาพหุกรณี 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

            จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าให้ข้อค้นพบในแต่ละประเด็นดังนี้

            ความเป็นมาในการเลี้ยงสุนัขของคนเลี้ยง
           
การเลี้ยงสุนัขบางแก้วในแต่ละกรณีศึกษานั้น มีสาเหตุ/แรงจูงใจและจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแห่งบริบทวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนที่เป็นแรงจูงใจในเชิงธุรกิจ และไม่ใช่ธุรกิจ ตลอดจนเป็นความต้องการส่วนบุคคล เพื่อเติมเต็มความรู้สึกของตนเองให้สมบูรณ์ โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบวิถีชีวิตของการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาในการเลี้ยงสุนัขในแต่ละกรณีศึกษานั้น พบว่ามีทั้งลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และลักษณะที่แตกต่างกัน โดยสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการที่จะเลี้ยงสุนัขบางแก้วได้นั้น ผู้เลี้ยง จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรักสุนัขเป็นทุนเดิม  และสมาชิกในครอบครัว ต้องให้การสนับสนุนในการเลี้ยงด้วย เพราะการเลี้ยงสุนัขนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้โดยที่สมาชิกครอบครัวไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รับผิดชอบ
          
การเลี้ยงสุนัขบางแก้วนั้น  ผู้เลี้ยงควรเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   เพราะการเลี้ยงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นได้ ถ้าผู้เลี้ยงเมีมนุษยสัมพันธ์ดี ก็ย่อมที่จะลดแรงต่อต้านจากบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะเพื่อนบ้านได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงการเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงได้เป็นอย่างดี กล่าวคือหากผู้เลี้ยงมีมนุษยสัมพันธ์ดีกับบุคคลอื่นแล้ว ก็ย่อมทำให้ผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงสุนัขบางแก้วได้ในชุมชนปกติ ไม่ต้องแสวงหาที่อยู่นอกชุมชนเพื่อเลี้ยงสุนัขบางแก้ว

            วิธีการเลี้ยงและความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว
            
พบว่าจะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขแห่งบริบทและเป้าประสงค์ในการเลี้ยง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้อาหาร การเตรียมที่อยู่อาศัย และการดูแลสุขภาพของสุนัข ซึ่งพบว่าในประเด็นของการให้อาหารนั้น สามารถจำแนกวิธีการให้อาหารออกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1)การเลี้ยงโดยการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป 2)การเลี้ยงโดยการให้เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค และ3) การเลี้ยงโดยให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปร่วมกับเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค ส่วนจะเลือกใช้วิธีการให้อาหารแบบใด ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ในการเลี้ยง  ความยาก-ง่ายในการเตรียมอาหาร ความเชื่อของผู้เลี้ยง ตลอดจนเศรษฐานะของผู้เลี้ยงเป็นสำคัญ
            สำหรับการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยนั้น ขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกันของกรณีศึกษาแต่ละกรณีเช่นเดียวกัน โดยการเลี้ยงในระบบธุรกิจ จะจัดให้สุนัขอยู่ในคอก/กรง เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่การเลี้ยงในระบบกึ่งธุรกิจหรือครัวเรือน จะให้สุนัขได้มีบริบทแห่งการดำเนินชีวิตร่วมไปพร้อมๆ กับผู้เลี้ยง ไม่ได้ใช้คอก/กรง เป็นที่อยู่อาศัยหลักของสุนัข หากแต่คอก/กรง จะเป็นเพียงสิ่งที่ใช้ป้องกันสุนัขไม่ให้ทำร้ายบุคคลแปลกหน้าเท่านั้น
            ส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของสุนัข พบว่าในแต่ละกรณีศึกษาจะมีการดูแลสุขภาพสุนัขที่แตกต่างกัน ในระบบธุรกิจจะมีการดูแลในเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากกว่า มีการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนซื้อว่าลูกสุนัขที่ซื้อไปนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในขณะการเลี้ยงในระบบครัวเรือนจะให้ความสนใจเฉพาะในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเท่านั้น ส่วนในการดูแลสุขภาพอื่นๆของสุนัข เช่น การฝึกสุนัขนั้น พบว่าจะไม่มีระบบการฝึกที่จริงจังและเป็นรูปธรรมเท่าใดนัก 
            อนึ่ง ในส่วนของผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัข  พบว่าการกำหนดผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรณีศึกษาเป็นสำคัญ เช่น กรณีของระบบธุรกิจ การกำหนดผู้รับผิดชอบ อาจจะมีการกำหนดตายตัว เนื่องจากต้องการความชำนาญในการเลี้ยงดู และเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ของต้นทุนต่างๆ แต่ในระบบครัวเรือน การกำหนดผู้รับผิดชอบจะขึ้นอยู่กับเวลาว่าง ความรัก ความผูกพัน และความพึงใจต่อการเลี้ยง เป็นสำคัญ  ซึ่งทำให้ระบบแห่งความผูกพันระหว่างสุนัขบางแก้วกับผู้เลี้ยงแปรเปลี่ยนไปในแต่ละกรณีศึกษาด้วยเช่นกัน

            รายได้และรายจ่ายเนื่องมาจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว
           
การเลี้ยงสุนัขบางแก้วในแต่ละกรณีศึกษานั้น รายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน โดยการเลี้ยงที่เน้นในเชิงธุรกิจ หรือกึ่งธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อให้เกิดรายได้  จะมีการจำหน่ายลูกสุนัข หรือรับผสมพันธุ์สุนัข เพื่อให้เกิดรายได้ ในขณะที่การเลี้ยงในระบบครัวเรือนนั้น รายได้จากการเลี้ยงสุนัขบางแก้วไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น เพราะเป็นการเลี้ยงเพื่อช่วยเฝ้าบ้าน หรือเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา จึงพบว่ามีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้จากการเลี้ยงสุนัขบางแก้วน้อยมาก 
            นอกจากนั้น พบว่าวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน และก่อให้เกิดรายจ่ายหรือต้นทุนในการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปด้วย โดยรายจ่ายที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับเงื่อนไขและบริบทแห่งความสามารถในการเลี้ยงที่แตกต่างกัน โดยระบบธุรกิจจะมีต้นทุนสูงที่สุด รองลงมาคือระบบกึ่งธุรกิจ และที่มีน้อยที่สุดคือระบบครัวเรือน เนื่องจากการเลี้ยงในระบบครัวเรือนนั้น เป็นการเลี้ยงสุนัขบางแก้วภายใต้บริบทของการดำเนินชีวิตตามปกติของผู้เลี้ยง รายจ่ายที่เกิดขึ้น จึงเป็นรายจ่ายที่อยู่ภายใต้รายจ่ายของบริบทปกติแห่งวิถีชีวิตของผู้เลี้ยงนั่นเอง

ผลกระทบจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่มีต่อวิถีชีวิตของคนเลี้ยงและคนรอบข้าง
         
การเลี้ยงสุนัขบางแก้วนั้นก่อให้เกิดผลกระทบในสองด้าน คือด้านบวก และด้านลบ โดยด้านบวกนั้น ได้แก่ การก่อให้เกิดรายได้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การช่วยเป็นเพื่อนคลายเหงา การช่วยป้องกันทรัพย์สินจากโจร ขโมยต่างๆ ซึ่งผลด้านบวกนั้น ก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไปตามแต่กรณีศึกษา       ในขณะที่ผลกระทบด้านลบส่วนใหญ่เป็นผลที่เกิดจากการที่สุนัขบางแก้วก่อให้เกิดความรำคาญให้แก่บุคคลรอบข้าง ในรูปของการเห่า/หอนเสียงดัง หรือในเรื่องของกลิ่นของมูล/ปัสสาวะสุนัข ในขณะที่สมาชิกในครอบครัวก็ต้องแบ่งเวลาในการประกอบกิจกรรมอื่นๆ มาช่วยในการเลี้ยง ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว พบว่าผลด้านลบนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการการเลี้ยงที่ไม่เหมาะสมของผู้เลี้ยง รวมถึงการที่ผู้เลี้ยงขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง จึงก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น หากผู้เลี้ยงสามารถจัดการให้เกิดความลงตัวแล้ว ผลกระทบด้านลบดังกล่าวข้างต้น จะมีน้อยมาก  

อภิปรายผล

        จากการศึกษาวิจัยพบว่าสาเหตุ/แรงจูงใจและจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแห่งบริบทวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนที่เป็นแรงจูงใจในเชิงธุรกิจ และไม่ใช่ธุรกิจ ตลอดจนเป็นความต้องการส่วนบุคคล เพื่อเติมเต็มความรู้สึกของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเนาวรัตน์ ชุมยวง (2537 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการเลี้ยงสุนัขและแมวของครอบครัวชาวอเมริกันพบว่า สาเหตุที่ทำให้มีการเลี้ยงสุนัข คือ เพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา ซึ่งเป็นการเลี้ยงในกลุ่มครอบครัวที่มีการหย่าร้าง กลุ่มคนชรา กลุ่มบิดา-มารดาที่บุตรแยกตัวออกไปอยู่เอง และกลุ่มคนโสด อีกสาเหตุคือ เลี้ยงสุนัขและแมวไว้เป็นเพื่อนลูก ซึ่งพบในกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กเล็ก  และการศึกษาของพัชรี  โกวิทยานนท์ (2538 : 14-15) ที่ได้ศึกษาการเลี้ยงสุนัขด้วยอาหารสำเร็จรูป พบว่าวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงคือเป็นเพื่อนคลายเหงา บางคนโสดหรือไม่มีลูก จึงรักสุนัขเหมือนกับลูก ทำให้การดูแลเอาใจใส่ต่อสุนัขมีมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการศึกษาของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (2539 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของคนกรุงเทพมหานคร พบว่าการเลือกเลี้ยงสัตว์จะพิจารณาจากความน่ารัก และความฉลาดของสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภท เนื่องสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นให้ความเพลิดเพลิน คลายเครียด ให้ความเป็นเพื่อน คลายเหงาให้กับเจ้าของ รวมทั้งบางประเภทยังมีประโยชน์ในการช่วยเฝ้าบ้านในยามที่เจ้าของไม่อยู่ด้วย
          
โดยพบว่าวิธีการได้สุนัขบางแก้วมาอยู่ในความครอบครองนั้น จะมีหลายทางด้วยกัน ทั้งจากการซื้อ การส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงการให้ด้วยความเสน่หา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (2544 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขร้อยละ 92.3 นิยมเลี้ยงสุนัข ประมาณครอบครัวละ 1 5 ตัว ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 7.7 สมัครใจเลี้ยงเกินกว่าครึ่งโหลขึ้นไป โดยสุนัขไทยที่ติดอันดับยอดนิยมใน 10 อันดับแรก ได้แก่ พันธุ์หลังอาน อยู่ในอันดับที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 24  และพันธุ์บางแก้ว อยู่ในอันดับที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 2.1 สำหรับหนทางที่ได้สุนัขมาเลี้ยง คือ การได้มาฟรี ๆ คิดเป็นร้อยละ 70 ในจำนวนนี้ เพื่อน เป็นบุคคลที่มักนำสุนัขมาให้คิดเป็นร้อยละ 62 นอกจากนี้ความสัมพันธ์ฉันท์ญาติก็แสดงออกด้วยการมอบสุนัขให้เป็นของขวัญ คิดเป็นร้อยละ 28.5 สำหรับผู้ที่ซื้อสุนัขมาเลี้ยงเอง คิดเป็นร้อยละ 30 และสิ่งที่คนรักสุนัขคำนึงในการเลือกซื้ออันดับแรกคือ พันธ์สุนัข คิดเป็นร้อยละ 45.6 และ พบว่าร้อยละ 33.6 ผู้เลี้ยงสุนัขเลี้ยงเพื่อ ขจัดความเหงาของจิตใจ เป็นหลัก และสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการที่จะเลี้ยงสุนัขบางแก้วได้นั้น ผู้เลี้ยงจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรักสัตว์โดยเฉพาะสุนัขเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  นอกจากนั้น สมาชิกในครอบครัว จะต้องให้การสนับสนุนในการเลี้ยงดังกล่าวด้วย รวมถึงผู้เลี้ยงควรเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อลดแรงต่อต้านจากบุคคลรอบข้าง สำหรับวิธีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วจะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขแห่งบริบทและเป้าประสงค์ในการเลี้ยง รวมถึงความเชื่อของผู้เลี้ยง ตลอดจนเศรษฐานะของผู้เลี้ยงเป็นสำคัญ และพบว่าการเลี้ยงในระบบธุรกิจ ซึ่งมีการเลี้ยงสุนัขบางแก้วเป็นจำนวนมาก จะจัดให้สุนัขอยู่ในคอก/กรง เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจทำให้สุนัขเกิดอาการเครียดได้ และสุนัขก็ยังต้องการที่จะไปไหนมาไหนกับนายของตนเอง ในขณะที่การเลี้ยงในระบบกึ่งธุรกิจหรือครัวเรือน จะให้สุนัขได้มีบริบทแห่งการดำเนินชีวิตร่วมไปพร้อมๆ กับผู้เลี้ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ คิดโด เอ็ม ซีมันจูตั๊ก และคณะ (2534 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของเจ้าของสุนัขในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าลักษณะของการเลี้ยงสุนัขที่เหมาะสม คือการเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยออกนอกบ้าน  ส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของสุนัขนั้น ในระบบธุรกิจจะมีการดูแลในเรื่องของสุขภาพของสุนัขบางแก้วมากกว่า โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขบางแก้วนั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานการณ์ในแต่ละกรณีศึกษาเป็นสำคัญ  ซึ่งความแตกต่างในแง่ของการกำหนดความรับผิดชอบนี้เอง ทำให้ระบบแห่งความผูกพันระหว่างสุนัขบางแก้วกับผู้เลี้ยง แปรเปลี่ยนไปในแต่ละกรณีศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (2544 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในการเลี้ยงดู สุนัข ที่มีอายุยืนยาวประมาณ 15 ปี  ผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ ให้แง่คิดแก่ผู้ที่สนใจจะเลี้ยงสุนัขว่า ควรมีความเข้าใจและมีความรักให้กับสุนัขเป็นอย่างดี และอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าการพาสุนัขไปออกกำลังกาย ด้วยการพาไปเดินเล่นหรือวิ่ง จะทำให้สุขภาพทั้งของสุนัขและ เจ้านาย แข็งแรง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กันทั้งสองฝ่าย
          
ส่วนเรื่องของการให้อาหารนั้น พบว่าวิธีการให้อาหารที่แตกต่างนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเชื่อ และเศรษฐานะที่แตกต่างกันของผู้เลี้ยงเป็นสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ รัชดา  ใจกระจ่าง (2544 : 112-114) ที่ศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวของผู้เลี้ยงสัตว์ พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ครอบครัว และลักษณะที่อยู่อาศัย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง มีเพียงระดับการศึกษาเท่านั้นที่สามารถอธิบายถึงความแตกต่างในการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง ส่วนพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์ในเรื่องของจำนวนสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงสัตว์ด้านความถี่ในการซื้อ ทั้งนี้อาจเนื่องด้วยบริบทของการศึกษาวิจัยที่แตกต่างกัน การศึกษาที่ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ ที่มีบริบทของผู้เลี้ยงที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ทำให้รูปแบบของพฤติกรรมของผู้เลี้ยงในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างตามไปด้วย
             ผู้ที่รับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขบางแก้วนั้น จะแตกต่างกันออกไปตามแต่บริบทของกรณีที่ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ฤทัย  เหมาะผดุงกุล  (2542 : 4)  ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์ในบ้าน  เขตเทศบาล  นครเชียงใหม่  พบว่าผู้เลี้ยงสุนัขนั้น จะเป็นการเลี้ยงด้วยตนเองมากที่สุด  รองลงมาคือ  พ่อแม่  พี่น้อง  ญาติสนิท 
             
อนึ่งการเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่เน้นในเชิงธุรกิจ หรือกึ่งธุรกิจ มีวัตถุประสงค์หลักคือการก่อให้เกิดรายได้ ในขณะที่การเลี้ยงในระบบครัวเรือนนั้น เป็นการเลี้ยงเพื่อช่วยเฝ้าบ้าน หรือเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา ซึ่งวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน และก่อให้เกิดรายจ่ายหรือต้นทุนในการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (2539 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของคนกรุงเทพมหานคร มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ร้อยละ 56.71 ค่าใช้จ่ายด้านเวชภัณฑ์ ร้อยละ 10.07 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารเสริมและวิตามิน ร้อยละ 11.25  ค่าใช้จ่ายด้านการด้านการเสริมสวยและทำความสะอาด ร้อยละ 8.45 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 4.0 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด  และการศึกษาของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (2544 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุนัข สรุปได้ดังนี้ ค่าอาหารตกประมาณ 250 1,000 บาท/เดือน ค่าเครื่องใช้ส่วนตัวของสุนัข ค่าพาไปพบสัตวแพทย์ยามไม่สบาย และค่าใช้จ่ายในการตกแต่งความสวยงามของสุนัข ในแต่ละรายการนี้ส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 500 บาท/เดือน และในด้านการรักษาความสะอาดของสุนัขพบว่า เจ้านาย มักจะใช้แชมพูกันเห็บ/หมัดสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 63.7 ควบคู่กับการใช้แป้งโรยตัวร้อยละ 50.8 ทั้งนี้แป้งที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแป้งที่ผสมด้วยยาฆ่าเห็บและหมัด ส่วนความสวยงามนั้น เจ้านายมักเลือก ปลอกคอหนัง ให้สุนัข คิดเป็นร้อยละ 43.3 สำหรับการใส่เสื้อผ้าให้แก่สุนัขนั้น มีเจ้านายที่ไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ 73 เพราะจะบดบังความงาม ความน่ารักของสุนัข  รวมถึงการศึกษาของอรทัย  เถลิงเกียรติลีลา (2546 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงของผู้บริโภค ในบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่าสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในกลุ่มอาหารสัตว์ รองลงมาคือ กลุ่มเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ และสินค้ากลุ่มของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง คือ ตัวผู้บริโภคเอง และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงของผู้บริโภค ในบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านการซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงร้านเดิมและจากการศึกษาวิจัยในภาพรวมนั้นพบว่าระบบธุรกิจจะมีต้นทุนสูงที่สุด รองลงมาคือระบบกึ่งธุรกิจ และที่น้อยที่สุดคือระบบครัวเรือน เนื่องมาจากรูปแบบของการเลี้ยงสุนัขบางแก้วเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงมีความแตกต่างกัน ทำให้ระบบธุรกิจเป็นระบบที่มีการลงทุนสูงที่สุดตามไปด้วย
           
การเลี้ยงสุนัขบางแก้วนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบในสองด้าน คือด้านบวก และด้านลบ โดยด้านบวกนั้น ได้แก่ การก่อให้เกิดรายได้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การช่วยเป็นเพื่อนคลายเหงา การช่วยป้องกันทรัพย์สินจากโจร ขโมยต่างๆ ในขณะที่ผลกระทบด้านลบของการเลี้ยงสุนัขบางแก้วนั้น พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นผลที่เกิดจากการที่สุนัขบางแก้วก่อให้เกิดความรำคาญให้แก่บุคคลรอบข้าง และเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว พบว่าผลกระทบด้านบวกในการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ไม่ว่าจะเป็นในกรณีศึกษาใดๆ ก็ตาม มีมากกว่าการเกิดผลกระทบด้านลบในทุกกรณี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของFogle  (1981)  ที่พบว่าสัตว์เลี้ยงสามารถช่วยในการบำบัดโรคให้กับเด็ก  คนไข้ในโรงพยาบาลและผู้สูงวัยได้  และการศึกษาของHorm & Meer (1984)  ที่รายงานว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะมีความรู้สึกในด้านความเป็นอยู่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์  รวมถึงผลการศึกษาของ Rovivn & Bensel (1985)  ที่พบว่าสัตว์เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับมนุษย์ในช่วงระหว่างการเจริญเติบโตจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่  ซึ่งผลกระทบด้านบวกดังกล่าวนั้น เป็นผลที่ไม่สามารถประเมินค่าออกมาเป็นตัวเงินได้อย่างชัดแจ้ง แต่เป็นคุณค่าทางจิตใจซึ่งมีค่าอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบด้านลบของการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว

 เอกสารอ้างอิง

คิดโด เอ็ม ซีมันจูตั๊ก และคณะ (2534 ) การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของเจ้าของสุนัขกับปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ . 22(3) ,20-24

ชาย  โพธิสิตา. (2548) ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพ ฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

นิศา   ชูโต. (2545) การวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : บริษัทแม็ทส์ปอยท์ จำกัด.

เนาวรัตน์ ชุมยวง. (2537).การเลี้ยงสุนัขและแมวของครอบครัวชาวอเมริกัน ในเขตกรุงเทพมหานคร.สารนิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพ ฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (2539 ) พฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของคนกรุงเทพมหานคร           ศูนย์วิจัยกสิกรไทย : ไม่ปรากฏเลขหน้า.

             . (2544 ) พฤติกรรมของผู้เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร.   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย : ไม่ปรากฏเลขหน้า.

พัชรี  โกวิทยานนท์. (2538). พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขด้วยอาหารสำเร็จรูป. ปริญญานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัชดา  ใจกระจ่าง. (2544). ปัจจัยการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวของผู้เลี้ยงสัตว์. วิทยานิพนธ์ นศ.ม. กรุงเทพ ฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

รัตนะ  บัวสนธ์. (2541)  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา.  พิษณุโลก : ภาควิชาการศึกษา             คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุภางค์  จันทวานิช.(2546) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สันต์ นาคะสุวรรณ. (..). หมาบางแก้ว. กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม.

อารยะ. (2543)หมาไทย SIAMESE DOGS. กรุงเทพฯ : บริษัทนัชชาพับลิชชิ่ง.

อรทัย  เถลิงเกียรติลีลา (2546). พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงของผู้บริโภค ในบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร.สารนิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพ ฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ฤทัย  เหมาะผดุงกุล.  (2542).  พฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์ในบ้าน  เขตเทศบาลนครเชียงใหม่. งานวิจัยประกอบกระบวนวิชา 751409 Research Exercise in Economic. เชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 Fogle  (1981)  Principle of Marketing. New Jersey : Prentice Hill International

Horm & Meer. (1984).Marketing management : analysis ,planning, implementation and      control.  . New Jersey : A simon & Schuster Company.

Michael A. Huberman. (2002)The Qualitative Researcher’s Companion. United State of America : Sage Publications,Inc.

Munk Nina (1994,April 11). “ A modest proposal,” Forbes. 8(153)  : 66 – 70.

Norman K. Denzen and Yvonna S.Lincoln.(2003)  Collecting and Interpreting Qualitative Materials 2nd ed. United State of America : Sage Publications,Inc.

             . (2000) Handbook of Qualitative Research 2nd ed.United State of America :             Sage Publications,Inc.

             .(2003) Strategies of Qualitative Inquiry 2nd ed. United State of America : Sage Publications,Inc.

Rovivn & Bensel (1985)  Consumer Behavior. New Jersey : Prentice Hill International

 

 

PHP-Nuke
ติดประกาศ Sunday 29 Jul 07@ 12:36:43 ICT โดย admin
 
· ข้อมูลเพิ่มเติม PHP-Nuke
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด PHP-Nuke:
วิถีชีวิตของผับ และนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

คะแนนเฉลี่ย: 3.5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 4


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Dakota (จำนวน: 1)
โดย mhho (xhaoren@gmail.com) เมื่อ Thursday 01 Dec 11@ 14:39:41 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.rubwatches.com
There are some interesting points therein article but I don't know if I see all of them centre to eye. There is some validity but I will hold judgement until I look into it further. Good article, thanks and we want more! Added to FeedBurner also.น่ารักจริงๆค่ะ (จำนวน: 1)
โดย Spicy828 เมื่อ Friday 03 Feb 12@ 17:19:52 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
สุนัขบางแก้วน่ารักมากค่ะ อยากได้มาเลี้ยงชักตัวจัง genting club [www.funpalace88.com] holiday palace [www.funpalace88.com] royal1688 [www.funpalace88.com]Re: วิถีชีวิตของของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว (จำนวน: 1)
โดย Spicy828 เมื่อ Tuesday 03 Apr 12@ 14:02:09 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
บาคาร่าออนไลน์ [funpalace88.weebly.com] | คาสิโนออนไลน์ [www.funpalace88.com]V Neck Wedding Dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Tuesday 07 Aug 12@ 08:32:59 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
WowYou evaluate tons of legitimate reasons.dresses casual (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:02:05 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
Great job on the blog, it has alot of useful contentevening wear dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:08:57 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
Thank you for taking the time to discuss this, I feel fervently about it and I like learning about this subject. If possible, as you gain facts, please update this blog with more information. I have found it enormously useful.Aurelio (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 08:34:53 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
velvety touches Cartier watches [www.writewatches.com] . Patek Philippe watches [www.writewatches.com] Chanel High Jewellery Brooch Photos Gallery The worth of this Chanel High Jewellery Brooch is challenging to estimate. The Paraiba tourmaline creating for the center piece weighs a huge 38 carats Breiting watches [www.writewatches.com] . fake rolex watches [www.writewatches.com] The numerous dimensions and cut from the 1 thousand diamonds garnishing the brooch raise its worth to fabulous amounts of cash. However it isn"t only the worth from the pieces themselves, as taken separately. This really is a mere art object. It can"t be judged outdoors its context and complicated inventive and technical style. To know why the Chanel High Jewellery Brooch in white gold, fake rolex watches for women [www.writewatches.com] translucent blue lacquer cheap fake rolex [www.writewatches.com] fake watches [www.writewatches.com] , Paraiba tourmaline and diamonds entered the Haute Joaillerie standards we ought to appear a bit bit in to the particulars of its center piece, a minimum of. The Paraiba tourmaline is really a extremely uncommon and very


  • Re: Aurelio โดย Bonus เมื่อ Thursday 21 Mar 13@ 21:35:02 ICT

Re: วิถีชีวิตของของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว (จำนวน: 1)
โดย club1988 เมื่อ Wednesday 10 Apr 13@ 22:01:42 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
บาคาร่าออนไลน์ [www.gclub2011.com]Frances (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Friday 12 Apr 13@ 20:15:13 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
black bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] News. plus size dresses for juniors [www.dimdresses.com] You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed. ๏ปฟYou can find abounding look start on the diver Reproduction Breitling check out that alter amid look at makers casual bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] , watters and watters bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] but all 18carat diver watches take to accede with ISO 6425, acceptation that some look which are accepted on all watches. Right here can be a account of some of them The Diver Observe Situation The situation of the diving view acknowledge to become harder compared to situation of the accustomed sports activities check out because it acknowledge to have the ability to bear the acute baptize burden and acrimony of seawater. black bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] Diver look at instances are about fabricated from abstracts that obtain these features including ceramics, produced resins, Casual Wedding Dresses [www.dimdresses.com] bridesmaid dresses 2013 [www.dimdresses.com] stainless steel, titanium and plastics black bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] . Moreover, the situation acknowledge to guarantee the centralized equipment from the view from shocks and alluring influences


  • Re: Frances โดย club1988 เมื่อ Sunday 14 Apr 13@ 13:04:13 ICT

Re: วิถีชีวิตของของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว (จำนวน: 1)
โดย theiteam เมื่อ Tuesday 23 Apr 13@ 17:59:48 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
คาสิโน [www.gamble-vip.com] คาสิโนออนไลน์ [www.gamble-vip.com] บาคาร่า [www.gamble-vip.com]Re: วิถีชีวิตของของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว (จำนวน: 1)
โดย theiteam เมื่อ Tuesday 23 Apr 13@ 18:00:55 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
คาสิโน [www.gamble-vip.com] คาสิโนออนไลน์ [www.gamble-vip.com] บาคาร่า [www.gamble-vip.com]


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.34 วินาที