· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
อาณาบริเวณความรู้ด้านวัดผล สถิติ วิจัย ประเมิน ประกันคุณภาพและการบริหารจัดการศึก

อาณาบริเวณความรู้ด้านวัดผล สถิติ วิจัย ประเมิน
ประกันคุณภาพและการบริหารจัดการศึกษา


รัตนะ บัวสนธ์
rattanabb1@hotmail.com
www.rattanabb.com


บทคัดย่อ

                                    บทความนี้มุ่งนำเสนอสาระความรู้ของการ
ศึกษาที่ส าคัญเกี่ยวกับด้านการวัดผล สถิติ การวิจัย การ
ประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา
ว่าแต่ละด้านมีแนวคิดหลักอย่างไรและมี ความสัมพันธ์กันอย่างไร
โดยใช้จุดเริ่มต้นวิเคราะห์จากตัวผู้เรียนต่อเนื่องตามลำดับ ทั้งนี้
เพราะผู้เรียนคือเป้าหมาย หลักของสาระความรู้แต่ละด้านที่ต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ซึ่ง
การวัดผลการศึกษานั้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อจะตรวจสอบวินิจฉัยว่า
ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ในขณะที่สถิตินั้นก็เป็นเทคนิคหรือวิธีการที่จะนำตัวเลขที่ได้จาก
การวัดผลการศึกษามาวิเคราะห์ ศึกษา สรุปผล วิจัยทางการ
ศึกษาเป็นวิธีการหาความรู้ ความจริง ที่ครอบคลุมเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา ซึ่ง ความรู้ความจริงทางการศึกษานั้น
มีทั้งส่วนที่เป็นตัวเลข จำนวน และส่วนที่เป็นเหตุการณ์
กิจกรรม ความหมาย ความรู้สึกนึกคิด หรือที่รู้จักกันว่าความรู้
ความจริงเชิงปริมาณ และความรู้ความจริงเชิงคุณภาพ
ในส่วนที่เป็นเชิง ปริมาณก็ต้องอาศัยสถิติมาวิเคราะห์ตอบ
คำถามของการวิจัยด้วยเช่นกัน สำหรับการประเมินทาง
การศึกษา แม้ว่า การพัฒนาความรู้ในระยะแรก ๆ จะแยก
ไม่ออกจากการวัดผลการศึกษา แต่ในปัจจุบันนั้นการประเมิน
ทาง การศึกษาได้พัฒนาความรู้ของตนเองแตกตัวแยกออก
มาจากการวัดผลการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาอย่าง
ชัดเจน โดยที่การประเมินทางการศึกษานั้น ก็คือกระบวน
การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งที่มุ่งประเมิน (evaluand)
เพื่อตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ของสิ่งที่มุ่งประเมินของ
การศึกษานั้น ซึ่งสิ่งที่มุ่งประเมินทาง การศึกษาก็มีขอบข่าย
กว้างไปกว่าผู้เรียน (เช่น โครงการ หลักสูตร แผนงานการ
จัดการศึกษา การประเมินบุคลากร ทางการศึกษา เป็นต้น)
แต่กระนั้นก็ตาม กระบวนการรวบรวมสารสนเทศของสิ่งที่
มุ่งประเมินนั้นก็จ าเป็นต้องใช้ วิธีการวิจัย สำหรับการค้นหา
รวบรวมหรือกล่าวอย่างง่ายว่าการประเมินต้องอาศัยสาร
สนเทศจากการวิจัยเพื่อการ ตัดสินใจตีค่านั่นเอง ในขณะ
ที่การประกันคุณภาพการศึกษานั้นก็มีการดำเนินงานส่วนหนึ่ง
ที่จำเป็นต้องใช้การ ประเมินทางการศึกษาที่เรียกว่า
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
(internal and external quality assessment)
เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน และท้ายที่สุดผลที่ได
้จากการประเมินคุณภาพ ก็ จะถูกนำไปใช้สำหรับการบริหาร
จัดการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้น ๆ โดยทุกสถาบันการ
ศึกษาก็มุ่งเน้นไปที่ การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด

คำหลัก 1. วัดผลการศึกษา ( Educational Measurement)
             2. สถิติส าหรับการวิจัย (Statistics for Research)
             3. วิจัยทางการศึกษา (Educational Research)
            4. การประเมินทางการศึกษา (Educational Evaluation)
            5. ประกันคุณภาพทางการศึกษา (Educational Quality Assurance)
            6. บริหารจัดการศึกษา (Educational Management)

บทคัดย่อ

PHP-Nuke
ติดประกาศ Monday 16 Sep 19@ 13:23:15 ICT โดย nuanphan
 
· ข้อมูลเพิ่มเติม PHP-Nuke
· เสนอข่าวโดย nuanphan


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด PHP-Nuke:
วิถีชีวิตของผับ และนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 6


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที