· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
วิถีของกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก

รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ

              การวิจัยเรื่องวิถีของกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่ผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกล้วยตากของชุมชนที่ผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเปรียบเทียบวิถีชีวิตชุมชน กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกล้วยตากในแต่ละกรณีศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาค้นคว้าในแนวลึกโดยใช้แบบแผนการศึกษาพหุกรณี (Multi-Case Studies) ซึ่งแยกเป็น 2 กรณี คือกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งวิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ  1 การเลือกสนามวิจัย  2 การเตรียมตัว เข้าสนามวิจัย 3 การเข้าสนามวิจัย  4 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  5 การกำหนดแหล่งข้อมูล 6 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 7 การวิเคราะห์ข้อมูล และ 8 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

           


 ผลการวิจัย พบว่า 
           1. สภาพทั่วไปของชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก
             1.1 ประวัติและความเป็นมาของชุมชน 
                   ชุมชนผู้ผลิตกล้วยตากเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เข้ามาตั้งรกรากอยู่นานกว่า 177 ปีมาแล้ว ซึ่งในกรณีศึกษาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู พบว่าได้อพยพมาจากบ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากต้องการหาที่ทำกินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าเดิม ส่วนในกรณีศึกษาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์นั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าอพยพมาจากแหล่งใด
             1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ 
                   ชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก มีลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ คือพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ โดยมีบึงธรรมชาติล้อมรอบหรือมีคลองไหลผ่าน ฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด ฝนตกชุกสลับกับความแห้งแล้ง การตั้งบ้านเรือนนั้นตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายตามที่ดอนหรือป่าสวนของตนเอง การเดินทางจะใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ มีถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตตัดผ่านในหมู่บ้าน
              1.3 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
                   วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนผู้ผลิตกล้วยตากนั้น ส่วนใหญ่จะมีการทำบุญหรือจัดงานประเพณีประจำปีเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดพิษณุโลก แต่อาจจะแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ ตรงที่มีการจัดงานกล้วยตากประจำปี กรณีศึกษาในชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคูนั้น พบว่าไม่มีวัดในพระพุทธศาสนาประจำหมู่บ้าน การสื่อสารเป็นภาษาไทยสำเนียงไทยภาคกลาง ส่วนกรณีศึกษาในชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์นั้น พบว่ามีวัดในพระพุทธศาสนาประจำหมู่บ้าน การสื่อสารเป็นภาษาไทยพื้นบ้าน หรือภาษาถิ่นสำเนียงสุโขทัย
             1.4 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
                   ชุมชนผู้ผลิตกล้วยตากมีบ้านเรือนประมาณ 260 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 870 คน มีโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร และทำสวนกล้วย ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต มีไฟฟ้า ประปา การติดต่อสื่อสาร นิยมใช้โทรศัพท์มือถือ   มีรายได้หลักจากการทำการเกษตร
          2. กระบวนการผลิตกล้วยตาก 
             2.1 วัตถุดิบและการจัดหา 
      วัตถุดิบที่นำมาผลิตกล้วยตากนั้น เป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง ซึ่งในกรณีศึกษาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคูนั้น พบว่ากล้วยที่นำมาผลิตนั้นได้มาจากการปลูกเอง ส่วนกรณีศึกษาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์นั้น ได้จัดหากล้วยโดยการรับซื้อกล้วยมาจากชาวบ้านในหมู่บ้าน
           2.2 ทุนและวัสดุอุปกรณ์
      ทุนและวัสดุอุปกรณ์ นั้นโดยส่วนใหญ่ได้รับมาจากงบประมาณจากทางราชการ แต่ในส่วนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์นั้นได้มีการระดมทุนโดยการขายหุ้นให้แก่สมาชิกด้วย
          2.3 การสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ
                   ภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมในรูปของตัวเงินแบบให้เปล่า และให้กู้โดยไม่มีดอกเบี้ย และในรูปของวัสดุอุปกรณ์ 
          2.4 แรงงาน
      ในการดำเนินการทำกล้วยตากมีขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนคัดเลือกกล้วย บ่มกล้วย ปอกกล้วย ตากกล้วย ทับกล้วย คัดกล้วยเพื่อบรรจุ และขนส่งผลิตภัณฑ์ แรงงานที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าวนั้น ระยะการก่อตั้งกลุ่มฯ ส่วนใหญ่แรงงานที่ใช้ดำเนินการเป็นแรงงานของสมาชิกของกลุ่ม แต่ช่วงหลังๆใช้การว่าจ้างจากชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
 
          2.5 วิธีการและขั้นตอนการผลิต
               วิธีการและขั้นตอนในการผลิตกล้วยตากนั้น แบ่งออกเป็น 2  ขั้นตอนใหญ่ คือ
            1. ขั้นตอนการบ่มกล้วย  ดำเนินการโดยการนำกล้วยที่แก่จัดมาเรียง แล้วใช้พลาสติกหรือผ้าคลุมให้มิดชิด ต่อจากนั้นดึงพลาสติกหรือผ้าออก และทิ้งกล้วยไว้จนกล้วยสุก 
            2. ขั้นตอนวิธีการทำกล้วยตาก ดำเนินการโดยการนำกล้วยที่ผ่านการบ่มมาปลอกเปลือกกล้วย จากนั้นนำไปตากในตู้ตาก แล้วทำการรวมกองในช่วงเวลาเย็น (ถือเป็นแดดแรกของการตาก แดดที่ 1) และในเวลาเช้าก็นำกล้วยที่เก็บรวบรวมกองไว้ออกมากระจายออกเพื่อตากแดดและเก็บรวบรวมกองในช่วงเวลาเย็น (ถือเป็นแดดที่ 2) ทำการตากกล้วยและเก็บรวบรวมกองไว้ในช่วงเย็นนั้นแบบนี้ไปประมาณ 4 แดด เมื่อครบ 4 แดดก็ดำเนินการขั้นตอนต่อไป คือ การแบนกล้วย ขั้นตอนการแบนกล้วยนั้น ดำเนินการโดยนำกล้วยผ่านการตากมาแล้ว 4 แดด มาแบนด้วยมือ หลังจากนั้นก็มาคัดตกแต่ง และแยกขนาดกล้วยตามขนาดเล็กใหญ่ของผลกล้วย แล้วนำมาผสมคลุกเคล้ากับน้ำเกลือ ต่อจากนั้นนำเข้าตู้อบลมร้อน ประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ทิ้งไว้เพื่อรอการบรรจุ
          2.6 การถ่ายทอดความรู้
               ในกรณีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคูนั้นได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ ส่วนกรณีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากกลุ่มของกำนันประภาสที่เกาะคู (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคูนั่นเอง)
          2.7 การตรวจสอบรับรองคุณภาพ
                   การตรวจสอบรับรองคุณภาพ ผ่านการตรวจสรุปและรับรองคุณภาพโดยสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นหลัก และได้จากการนำผลิตภัณฑ์ไปประกวดตามงานต่างๆ  เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพอีกวิธีหนึ่ง โดยผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ส่วนผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์ ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 4 ดาว
          3. การจัดจำหน่าย
             3.1 วิธีการจัดจำหน่าย แหล่งจำหน่าย และการขนส่ง
                    วิธีการจัดจำหน่าย จะมีทั้งการจำหน่ายแบบขายส่ง และจำหน่ายแบบขายปลีก ซึ่งแหล่งจำหน่ายนั้นจะมีการจำหน่ายโดยการออกร้านในงานต่างๆ  และวางจำหน่ายที่ทำการกลุ่ม ส่วนการขนส่งนั้นมีทั้งที่พ่อค้าคนกลางจะมารับสินค้าด้วยตนเอง และทางกลุ่มไปส่งสินค้าให้พ่อค้าภายในจังหวัดโดยใช้รถยนต์ในการขนส่ง
             3.2 การประชาสัมพันธ์
                   การประชาสัมพันธ์นั้นมีวิธีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย เช่น ประชาสัมพันธ์โดยวางโชว์ผลิตภัณฑ์ในที่ว่าการอำเภอ ลงสื่อทางอินเทอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์ การติดป้ายโฆษณาตามจุดต่างๆภายในจังหวัด และมีการออกร้านตามงานต่างๆ 
             3.3 การกำหนดราคา
                 การกำหนดราคาขายนั้น ทางกลุ่มฯ จะเป็นผู้กำหนดราคาขึ้นเองโดยพิจารณาจากต้นทุนทั้งหมด อันประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ และค่าขนส่ง
             3.4 การสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ
                  ภาครัฐจะให้การสนับสนุนทางด้านการจัดจำหน่าย โดยดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับสี่ดาว และห้าดาว และมีการสนับสนุนให้ทางกลุ่มฯ ไปออกร้านแสดงสินค้าตามงานต่างๆ
PHP-Nuke
ติดประกาศ Monday 28 Jul 08@ 09:36:36 ICT โดย nuanphan
 
· ข้อมูลเพิ่มเติม PHP-Nuke
· เสนอข่าวโดย nuanphan


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด PHP-Nuke:
วิถีชีวิตของผับ และนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

คะแนนเฉลี่ย: 3.8
จำนวนผู้ลงคะแนน: 5


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

Noah (จำนวน: 1)
โดย mhho (xhaoren@gmail.com) เมื่อ Thursday 01 Dec 11@ 14:52:23 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.rubwatches.com
The PlayStation app brings simple functionality to your fingers by allowing you to accomplish many task from your Android device.Chloe (จำนวน: 1)
โดย mhho (xhaoren@gmail.com) เมื่อ Thursday 08 Dec 11@ 13:01:09 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.rubwatches.com
great website.Thank you for sharingprom dresses 2012 (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Tuesday 07 Aug 12@ 08:36:59 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
However, when it comes to major problems like the Yellow Light Error, the most efficient PS3 repair guide is PS3 Lights Fix.elegant evening dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:06:38 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
I feel it is a really nice point of view. I meet people who rather say what they suppose others want to hear. Good and well written! I will come back to your site for sure!bridesmaids dresses uk (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:14:34 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
I simply study car piece of yours also it was quite good. This can be a excellent post thanks for discussing this particular educational information. I will visit your site frequently for some most recent post.Delaney (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 11:59:37 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
history. replica rolex watches for men [www.writewatches.com] fake rolex watches [www.writewatches.com] The Speedmaster view collection characteristics distinctive Omega chronograph movement and incorporates the authentic Omega Speedmaster Moon View (this will be the only wris*****ch that was on the Moon). They"re probably the most checked timekeepers and are extremely great for utilization within the region. This will be the official astronauts and cosmonauts chronograph. These watches are desired by the very best planet drivers: Michael Schumacher Rolex watches [www.writewatches.com] , fake watches [www.writewatches.com] Michael Andretti and Alex Zanardi. replica rolex watches for men [www.writewatches.com] Seamaster assortment This series are for the sporty sort of people. The Seamaster sport layout and technical functions are flawlessly matching the sea hobbies and active type of life rolex replica watches [www.writewatches.com] . Breiting watches [www.writewatches.com] They"re dependable, precise and extended term lasting. The take a look at assortment has plenty of male watches like the Seamaster Menโ€™s Chronometer and feminine watches as the Womenโ€™sAldo (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Friday 12 Apr 13@ 22:57:21 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
Cheap Bridesmaid Dresses [www.dimdresses.com] the variety of internet retailers and also bridesmaid bracelets makers, it really is increasingly simple to seek out this excellent several pieces to get your look alongside one another.While browsing premium engagement necklaces on the web black bridesmaid dresses [www.dimdresses.com] , try to find designers which make and give craft every bit alone. casual dresses 2013 [www.dimdresses.com] Stay clear of mass made portions that you"re going to observe upon each alternate woman this holiday season as well as decide on a exclusive element which is made only for people, cheap white dresses [www.dimdresses.com] for a technical specs.A wonderful tip to find the fantastic couture wedding diamond jewelry developer is to choose a firm as well as one that functions a Swarovski label of black pearls plus deposits and various other superbly faceted drops they offer.Swarovski manufacturer is the top rated brand name around crystals with tahitian since they provide the largest alternatives of colors and model has got the true glint, excel as well as shades.You"ll not come


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที