· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาพข่าวกิจกรรม
· รายนามสมาชิก
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สมุดเยี่ยม
· อัลบั้มภาพ

หนังสือแนะนำ

วิธีการเชิงผสมผสาน
สำหรับการวิจัยและประเมิน :

                                      180.-

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา :
250.-

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษา :
275 . -


ปรัชญาวิจัย :
320 . -

การประเมินนเรศวร :
  150 . -
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทาง
การประเมิน

ทิศทางและอาณาบริเวณ
การประเมิน:
  165.-

 


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อความทั้งหมด   
 
การสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)

 รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ

บทคัดย่อ

               รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสังเคราะห์ครั้งนี้ คือ ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538-2547 ที่พิมพ์เผยแพร่ในศูนย์วิทยบริการ 13 แห่ง


                รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสังเคราะห์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสังเคราะห์ครั้งนี้ คือ ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538-2547  ที่พิมพ์เผยแพร่ในศูนย์วิทยบริการ 13 แห่ง  โดยดำเนินการสุ่มแบบชั้นภูมิจำแนกตามปีการศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 1,186 เรื่อง  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบประเมินคุณภาพงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะ ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูล  โดยอ่านผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากห้องสมุด ของศูนย์วิทยบริการ 13 แห่ง  บันทึกสาระที่ได้จากการอ่านลงในแบบบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้น  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลการบันทึก  และจำแนก จัดประเภทผลงานตามกรอบประเด็นที่สังเคราะห์  และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  และใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  ผลการวิจัยโดยสรุปดังนี้
               ประการแรก เนื้อหาของงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พบว่าส่วนใหญ่เป็นการวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการมากที่สุด รองลงมาเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร  การบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียน  งานความสัมพันธ์กับชุมชน    งานอาคารสถานที่    และงานธุรการ ตามลำดับ   ประเด็นที่มีการทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด คือ การประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรท้องถิ่น โดยทั้งสองประเด็นทำการศึกษามากที่สุดในปีการศึกษา 2545  สำหรับประเด็นการปฏิรูปการศึกษา/การปฏิรูปการเรียนรู้  และคุณลักษณะ/ภาวะผู้นำ/พฤติกรรมของผู้บริหาร ได้ทำการศึกษามากในปี  การศึกษา 2540 และ 2542   ประเด็นการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำการศึกษามากที่สุดในปีการศึกษา 2546 และ 2547   ประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำการศึกษามากที่สุดในปีการศึกษา 2544  ประเด็นการบริหารงานวิชาการ ได้ทำการศึกษามากที่สุด  ในปีการศึกษา 2539   และประเด็นปัญหายาเสพติด/โรงเรียนสีขาว  ทำการศึกษามากที่สุดใน  ปีการศึกษา 2541
               สำหรับความซ้ำซ้อนของประเด็นที่ศึกษา พิจารณาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความซ้ำซ้อน  ภายในศูนย์วิทยบริการ    2) ความซ้ำซ้อนระหว่างศูนย์วิทยบริการ และ 3) ความซ้ำซ้อนทั้งภายในศูนย์และระหว่างศูนย์วิทยบริการ   ซึ่งพบว่า  มีความซ้ำซ้อนของประเด็นที่ศึกษาระหว่างศูนย์วิทยบริการมากที่สุด    รองลงมามีความซ้ำซ้อนทั้งภายในศูนย์และระหว่างศูนย์  ส่วนความซ้ำซ้อนเฉพาะภายในศูนย์ มีน้อยที่สุด
              เมื่อพิจารณาความซ้ำซ้อนภายในศูนย์วิทยบริการ  พบว่า  ศูนย์วิทยบริการแพร่มีประเด็นที่ศึกษาซ้ำซ้อนกันมากที่สุด  รองลงมาเป็นศูนย์วิทยบริการอุตรดิตถ์    ความซ้ำซ้อนระหว่างศูนย์วิทยบริการ พบว่า  ศูนย์วิทยบริการพิจิตร มีประเด็นที่ซ้ำซ้อนกันมากที่สุด  รองลงมาเป็นศูนย์วิทยบริการอุทัยธานี   ส่วนความซ้ำซ้อนทั้งภายในศูนย์และระหว่างศูนย์มากที่สุดคือ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพฯ  รองลงมาเป็นศูนย์วิทยบริการนครสวรรค์ 
            ประการที่สอง ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการดำเนินงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พบว่าใช้ทั้งระเบียบวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยที่ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย    เชิงสำรวจมากที่สุด  รองลงมาเป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์  การวิจัยเชิงทดลอง  การวิจัยและพัฒนา  และการวิจัยเชิงอนาคต ตามลำดับ
            ประการที่สาม เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าเครื่องมือที่ใช้มากที่สุด ได้แก่แบบสอบถาม  รองลงมาเป็นแบบสัมภาษณ์ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายอย่างร่วมกัน   แบบสังเกต  แบบทดสอบ และแบบสำรวจรายการ ตามลำดับ   สำหรับการหาคุณภาพเครื่องมือในงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการหาคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหามากที่สุด   รองลงมา  คือ  คุณภาพด้านความเที่ยง  ค่าอำนาจจำแนก  และค่าความยากง่าย  ตามลำดับ
              ประการที่สี่ การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่ใช้สถิติพื้นฐานโดยใช้ค่าร้อยละมากที่สุด  รองลงมาเป็นค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามลำดับ   ส่วนสถิติอ้างอิงที่ใช้กันมากที่สุด  ได้แก่ การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   
                ประการที่ห้า การนำเสนอผลการศึกษา พบว่าใช้วิธีการนำเสนอโดยใช้ตารางประกอบ
คำบรรยายมากที่สุด   รองลงมาเป็นการนำเสนอด้วยคำบรรยาย   การนำเสนอด้วยตาราง การ   นำเสนอด้วยรูปภาพและกราฟ  ตามลำดับ
                 ประการที่หก คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีคุณวุฒิไม่ตรงสาขา     การบริหารการศึกษาส่วนตำแหน่งทางวิชาการนั้น ส่วนใหญ่เป็นรองศาสตราจารย์    รองลงมาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   อาจารย์   และศาสตราจารย์ ตามลำดับ โดยที่เป็นอาจารย์ภายใน และ      ภายนอกมหาวิทยาลัย ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ประการสุดท้าย คุณภาพของงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาการบริหารการศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น   โดยภาพรวมแล้วพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในรายข้อ ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์การวิจัย และการใช้สถิติเหมาะสมกับข้อมูล มีคุณภาพในระดับดี
               สำหรับรายข้อที่ควรปรับปรุง 5 รายข้อ ได้แก่ การหาคุณภาพด้านความเที่ยงของเครื่องมือ ข้อเสนอแนะการวิจัย คำถามการวิจัยสอดคล้องและครอบคลุมปัญหาการวิจัย   การอภิปรายผลการวิจัย  และการหาคุณภาพด้านความตรงของเครื่องมือ

PHP-Nuke
ติดประกาศ Saturday 26 Jul 08@ 11:44:56 ICT โดย nuanphan
 
· ข้อมูลเพิ่มเติม PHP-Nuke
· เสนอข่าวโดย nuanphan


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด PHP-Nuke:
วิถีชีวิตของผับ และนิสิตติดผับ ข้างรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่


 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน

taylor (จำนวน: 1)
โดย mhho (xhaoren@gmail.com) เมื่อ Thursday 01 Dec 11@ 14:52:54 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.rubwatches.com
Amazing story, saved your blog with hopes to see more!Erin (จำนวน: 1)
โดย mhho (xhaoren@gmail.com) เมื่อ Thursday 08 Dec 11@ 13:03:01 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.rubwatches.com
Fantastically good thank you, I do think your current subscribers could quite possibly want a lot more posts similar to this carry on the good content.tea length wedding gowns (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Tuesday 07 Aug 12@ 08:36:06 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
You share a few helpful ideas! Perhaps I should think of trying to do this myself.plus size wedding gowns (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:05:44 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
great list, there are things on there that I havent thought about beforewomens *****tail dresses (จำนวน: 1)
โดย yaya (xiaozhou1101@yahoo.com) เมื่อ Wednesday 15 Aug 12@ 19:13:36 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป) http://www.jreplicawatches.com/
I like this blog. I will certainly be peeping into it frequently.Tyrell (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 09:24:11 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
appreciated by the owner of the watch. couture prom dresses [www.deepdress.com] Even though aimed at tackling questions of style, exterior and look, the new Montblanc TimeWalker Chronograph Automatic Watch doesn"t neglect its technical aspect couture wedding dresses [www.deepdress.com] , becoming equipped having a COSC certified automatic movement, just like the other watches included in this incredible collection pretty quinceanera dresses [www.deepdress.com]. The movement of the watch was developed within the Montblanc ateliers and it represents a accurate statement of innovation and technical proficiency. The mechanism assures the primary functions of hour, minute and second affordable bridesmaid dresses [www.deepdress.com] , the functions of the chronograph and also a date function vintage lace wedding dresses [www.deepdress.com] , Bridal Party Dresses [www.deepdress.com] indispensable to any watch nowadays cheap wedding gowns [www.deepdress.com] . The watch comes having a bracelet produced of stainless steel and ceramic party dresses for women [www.deepdress.com] , giving a contemporary and extremely hip appear towards the entire style of the watch. The watch could be a hot 1 this year. Discover much moreAlondra (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Tuesday 19 Feb 13@ 17:10:38 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
serving on the board of directors in KVH which manufactures satellite communications and navigation sensors. sheath wedding dresses [www.deepdress.com] Stan Honey has produced numerous modifications within the field of sports technologies with his involvement with ETAK. off the shoulder wedding dresses [www.deepdress.com] AIn the year 1998 SportVision was founded. The Rolex that Stan Honey sports Bridal Party Dresses [www.deepdress.com] , represents his sailing side. However, 29 patents represent his engineering abilities prom gowns [www.deepdress.com] . He really has the capability of blending two various abilities and emerging victorious in each. ๏ปฟ Individuals often have to see the beautiful individual or some thing like that might be permanent. But situation a pleasant want. party dresses for women [www.deepdress.com] long sleeved wedding dresses [www.deepdress.com]What we ought to are only in a position to complete is obtaining a self-discipline existence, and from all the improper habits beautiful prom dresses [www.deepdress.com] , to be able to possess a sound physique. Clearly, we should discover how you canKirk (จำนวน: 1)
โดย Kelly เมื่อ Friday 12 Apr 13@ 15:30:11 ICT
(ข้อมูลผู้ใช้ | ส่งข้อมูลออกไป)
most classic components. Even a contemporary style with the watch, mother of the bride dresses [www.rundresses.com] cheap formal wedding dresses [www.rundresses.com] and will make it Breguet added to match the elegant needle. bridesmaid dresses [www.rundresses.com] Even though this style and its variants derived from numerous brands of watches in numerous functions seem. Nevertheless, Breguet widely utilized within the table blue steel Breguet hands, is now recognized by the world,s highest state Breguet needle. wedding dresses [www.rundresses.com] two. Tonneau shaped case retro watch as represented by the various occasions, bridesmaid dresses [www.rundresses.com] so its shellshaped frequently various due to the everchanging aesthetic taste. But the barrelshaped case using the original aim was no doubt that the era of significance. bridesmaid dresses [www.rundresses.com] Retro table than probably the most typical case round, barrelshaped having a variation on the much more elegant, and this really is full of Art Deco style replica watches cheap wedding dresses [www.rundresses.com] , actually, whenever you watch the last century will be the most standard feature with the style. three. Orbital


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที